skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2.1 SecurIncasso
Opgesteld 27 februari 2014

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

* “Cliënt”: de contractspartij van SecurIncasso bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1;
* “SecurIncasso”: de te Zwaag gevestigde V.O.F. SecurIncasso, geregistreerd in het handelsregister van Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59854804
* “Debiteur”: de wederpartij van de Cliënt en/of van SecurIncasso;
* “Buitengerechtelijke incasso”: alle incassowerkzaamheden met uitzondering van het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure bij de rechtbank;
* “Gerechtelijke incasso”: het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure bij de rechtbank;
* “Geslaagde incasso”: het geval waarin de debiteur naast de hoofdsom, ook alle in rekening gebrachte rente, incasso, – en overige kosten heeft voldaan;
* “Rechtsgeldige betwisting”: het geval waarin SecurIncasso oordeelt dat er sprake is van een geronde betwisting door de debiteur of namens een advocaat, rechtsbijstandverzekeringmaatschappij of een andere gemachtigde;

1.2 SecurIncasso is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden en behoudt zich het recht voor een wel aanvaardde opdracht te beëindigen indien de aard van de opdracht of handelingen van de opdrachtgever daartoe aanleiding geven. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaardt en uitgevoerd door SecurIncasso.

1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor SecurIncasso werkzaam zijn, respectievelijk door SecurIncasso worden ingeschakeld.

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten/ abonnementen van opdracht, strekkend tot het verrichten van incassowerkzaamheden door SecurIncasso, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en akkoordverklaringen tussen Cliënt en SecurIncasso, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door SecurIncasso gedane aanbiedingen, prijswijzigingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover SecurIncasso deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.4 De toepasselijkheid van (eventueel) door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten.

3.1 De overeenkomst tussen SecurIncasso en Cliënt komt tot stand na schriftelijke bevestiging per mail van de acceptatie door SecurIncasso en treed in werking na ontvangst van de eerste jaarlijkse of maandelijkse abonnementsgelden. De abonnementskosten kunnen jaarlijks door SecurIncasso worden verhoogt, waarbij SecurIncasso zich alle rechten voorbehoudt de verhoging niet jaarlijks door te voeren, maar het recht behoudt de verhoging na een aantal verlopen abonnementsperiodes door te voeren met de maximale hoogte van vijftig euro exclusief btw per abonnementsperiode. SecurIncasso is nimmer verplicht Cliënt van de verhoging, voor het doorvoeren van de verhoging betreffend de nieuwe abonnementsperiode, op enig manier hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Het abonnement geldt voor een periode van één jaar en zal telkens stilzwijgend worden verlengd, tenzij Cliënt het abonnement minimaal twee maanden en maximaal vier maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode heeft opgezegd en Cliënt hiervan van SecurIncasso een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

3.3 Bij maandbetaling of bij afwijkingen op het standaard tarief, te zeggen per 1 januari 2014 gesteld op tweehonderdvijfenzeventig euro (exclusief btw) voor nieuwe Cliënten bij een jaarabonnement en bij jaarlijkse betaling, geldt bij aanvang een tweejarig contract.

3.4 SecurIncasso verleent aan Cliënt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruikersrecht van het etiket en/of digitaal bestand met daarop het logo van SecurIncasso en de zinsnede ‘BIJ NIET BETALING GEVEN WIJ DE VORDERING TER INCASSO AAN SECURINCASSO’. Cliënt kan er jaarlijks voor kiezen om drie stickervellen met etiketten en/of een digitaal bestand te ontvangen. Het gebruikersrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het de Cliënt niet toegestaan het etiket en/of digitaal bestand op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SecurIncasso. Het gebruikersrecht van het etiket en/of digitaal bestand omvat de volgende handeling die uitsluitend binnen de organisatie van de Cliënt mogen worden verricht: op een brief, fax- of mailbericht verzenden aan een debiteur. Het gebruikersrecht eindigt zodra het abonnement is beëindig van Client met SecurIncasso. Mocht Client na beëindiging van het abonnement desondanks gebruik maken van de ter beschikking gestelde digitaal bestand of stickers volgt hieruit een direct opeisbare boete van € 500,– (excl. BTW) per overtreding.

3.5 Het abonnement geldt alleen voor het bedrijf of de persoon die het abonnement aangaat. Indien er sprake is van meerdere vennootschappen dient per vennootschap een abonnement te worden aangegaan om aanspraak te kunnen maken op de diensten van SecurIncasso.

3.6 SecurIncasso behoudt zich het recht voor om het abonnement met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van de reeds betaalde abonnementsgelden, indien de Cliënt, volgens SecurIncasso, op oneigenlijke wijze gebruikt maakt van het abonnement.

3.7 Cliënt kan per jaar onbeperkt Nederlandse vorderingen ter incasso indienen bij SecurIncasso. Client geniet ook van de gunstige prijsafspraken welke SecurIncasso heeft afgedwongen bij haar samenwerkende deurwaarders en advocaten.

3.8 Voor buitenlandse vorderingen dient Cliënt een akkoordverklaring te tekenen alvorens SecurIncasso de vordering overdraagt aan haar buitenlandse partners. Indien Cliënt in gebreke blijkt om de akkoordverklaring te ondertekenen en/of te retourneren binnen tien werkdagen aan SecurIncasso, behoudt SecurIncasso zich het recht voor om de vordering stop zetten en haar kosten in rekening brengen tot de maximale hoogte van het in Artikel 6.2 van deze voorwaarden genoemde honorarium van SecurIncasso, gerekend over de aangebrachte desbetreffende vordering aan Cliënt.

4.1 Cliënt is gehouden de overeenkomst, factuur, herinneringsbrieven en aanmaningen verzonden naar de Debiteur en alle andere relevante bescheiden met betrekking tot een vordering te verstrekken aan SecurIncasso.

4.2 SecurIncasso kan de (verdere) uitvoering van een opdracht opschorten zolang Cliënt niet alle door SecurIncasso verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op wijze als door SecurIncasso gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten evenals de gevolgen als SecurIncasso de opdracht (verder) uitvoert, ontstaan doordat Cliënt de verlangende gegevens of informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komt voor rekening van Cliënt.

4.3 Cliënt is gehouden SecurIncasso onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in het verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn en staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SecurIncasso verstrekte gegevens en informatie.

5.1 SecurIncasso voert zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso-opdrachten uit, met dien verstande dat gerechtelijke incasso-opdrachten alleen aanhangig gemaakt kunnen worden bij de sector kanton van de bevoegde rechtbank. SecurIncasso bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 SecurIncasso zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren; SecurIncasso kan niet instaan voor het bereiken van enig door Cliënt beoogt resultaat.

5.3 Vanaf het moment dat SecurIncasso begonnen is aan de uitvoering van de opdracht, is Cliënt niet meer bevoegd met zijn Debiteur regelingen (daaronder begrepen kwijtscheldingen van rente en enige koste) en/of betalingsafspraken te treffen dan wel van die Debiteur gelden (daaronder begrepen op geld waardeerbare tegenprestaties) in ontvangst te nemen. Cliënt is verplicht zijn Debiteur te verwijzen naar SecurIncasso. Bij overtreding van dit artikel is SecurIncasso gerechtigd het totaal van de aan Debiteur in rekening gebrachte kosten als honorarium bij Cliënt in rekening te brengen en zo nodig het dossier te sluiten.

5.4 SecurIncasso is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt een betalingsregeling in termijnen met de Debiteur overeen te komen.

5.5 SecurIncasso verkrijgt de volledige volmacht om al die handelingen te verrichten welke SecurIncasso dienstig c.q. noodzakelijk acht om de vordering (deels) te kunnen incasseren. Voor een schikking van minder dan de ingediende en voor het verlenen van finale kwijting aan de Debiteur zal SecurIncasso zoveel als mogelijk in overleg met Cliënt treden.

6.1 Een buitengerechtelijke incasso-opdracht eindigt:

a. Als de Debiteur de vordering volledig heeft voldaan aan SecurIncasso of aan Cliënt;
b. Als de Debiteur de vordering van Cliënt rechtsgeldig betwist;
c. Als Cliënt de opdracht intrekt of als SecurIncasso de opdracht beëindigd;
d. Als de Debiteur in staat van faillissement verkeert of tot de WSNP is toegelaten.
e. Nadat Cliënt zijn abonnement beëindigd heeft bij SecurIncasso.

6.2 Cliënt is aan SecurIncasso een honorarium verschuldigd overeenkomstig de bij SecurIncasso gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. De hoogte van het Honorarium zijn de incassokosten, rente en administratiekosten. (De administratiekosten betreft ook de genoemde “extra kosten” in dossiers.)

6.3 SecurIncasso is gerechtigd het haar toekomende honorarium te verrekenen met de door haar voor Cliënt ontvangen gelden.

6.4 Indien Cliënt, nadat de opdracht tot incasso aan SecurIncasso is verleend, gelden ontvangt rechtstreeks van zijn Debiteur, dan is Cliënt verplicht dit onmiddellijk te melden aan SecurIncasso. Cliënt is verplicht om uit aldus ontvangen bedragen, een bedrag ter grootte van de aan Debiteur in rekening gebrachte kosten (het honorarium van SecurIncasso volgens artikel 6.2 van deze voorwaarden) als honorarium af te dragen aan SecurIncasso. Dit geldt ook als de incasso-opdracht op dat moment reeds is beëindigd.

6.5 Cliënt is aan SecurIncasso haar honorarium (artikel 6.2 van deze voorwaarden) verschuldigd, indien de Debiteur failliet wordt verklaard of in een schuldsaneringsregeling terecht komt gedurende het incassotraject evenals bij
beëindigen van de incasso-opdracht door Cliënt of SecurIncasso, ook zonder dat de Debiteur geheel of gedeeltelijk de vordering heeft voldaan.

6.6 SecurIncasso kan ten gunste van Cliënt haar honorarium (artikel 6.2 van deze voorwaarden) bijstellen bij het beëindigen van de incasso-opdracht, maar behoudt zich het recht voor om haar volledige honorarium (artikel 6.2 van deze voorwaarden), bij andere incasso-opdrachten, daarvoor en/of daarna van Cliënt wel in rekening bij Cliënt te brengen, evenals bij uitblijven en/of te laat ontvangen van de betaling van het bijgestelde honorarium door Cliënt, kan SecurIncasso het bijgestelde honorarium aanpassen naar haar oorspronkelijke honorarium.

6.7 Indien de incasso-opdracht ertoe leidt dat Cliënt goederen terugneemt, een creditfactuur verstrekt en/of de vordering (gedeeltelijk) kwijtscheldt, blijft het honorarium (artikel 6.2 van deze voorwaarden) aan SecurIncasso verschuldigd over het oorspronkelijke factuurbedrag.

6.8 Indien Cliënt in staat van liquidatie, surseance, faillissement of WSNP verkeerd, blijft het honorarium aan SecurIncasso verschuldigd over het oorspronkelijke factuurbedrag en rente. SecurIncasso zal de openstaande facturen van Cliënt, indien mogelijk, verrekenen met ontvangen gelden in haar incasso-opdrachten.

7.1 Een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter eindigt:

a. Na het verkrijgen van een eindvonnis dan wel een proces-verbaal van de minnelijke schikking;
b. Als Cliënt de opdracht intrekt of als SecurIncasso de opdracht beëindigd;
c. Als de Debiteur in staat van faillissement verkeert of toegelaten is tot de WSNP

7.2 Voor een gerechtelijke incasso-opdracht dient Cliënt een akkoordverklaring te tekenen en een voorschot te voldoen alvorens SecurIncasso de vordering overdraagt aan haar samenwerkende advocaten en/of deurwaarders. Indien Cliënt in gebreke blijft om de akkoordverklaring te ondertekenen en/of te retourneren met alle benodigde en gevraagde stukken, binnen tien werkdagen aan SecurIncasso, behoudt SecurIncasso zich het recht voor om de vordering stop te zetten en haar kosten in rekening te brengen tot de maximale hoogte van de in Artikel 6.2 van deze voorwaarden genoemde honorarium van SecurIncasso gerekend over de aangebrachte desbetreffende vordering bij Cliënt.

7.3 Het honorarium voor het gerechtelijke traject bij de kantonrechter, bestaat naast de kosten voor derden (deurwaarders-/ advocatenkosten, griffierechten, kosten uittreksels, ect.) uit een vergoeding (commissietarief) voor de werkzaamheden van SecurIncasso gebaseerd op haar gewerkte uren vermenigvuldigd tegen een uurtarief van honderdvijfentwintig euro (+jaarlijkse indexering vanaf 1 januari 2014) vermeerderd met het honorarium zoals toegelicht in artikel 6.2 van deze voorwaarden.

7.4 In de gevallen waarin een gerechtelijke opdracht bij de kantonrechter is geëindigd, zijn de volgende stappen voor Cliënt mogelijk:a. Bij een behaald vonnis en wellicht geen verhaalsmogelijkheden bij de Debiteur, zal SecurIncasso de eindafwikkeling volgens de akkoordverklaring en artikel 7.3 van deze voorwaarden, opstellen en kan Cliënt, tegen een extra vergoeding, haar vordering laten “monitoren” om zo jaarlijks de verhaalsmogelijkheden van de Debiteur door SecurIncasso en derden te laten controleren.b. Bij een behaald vonnis en wellicht wel verhaalsmogelijkheden, maar de debiteur betaald niet, kan SecurIncasso over laten gaan door de deurwaarder tot (loon)beslaglegging etc. om de debiteur tot betaling proberen te dwingen.c. Bij afgewezen vonnis, waarbij de vordering boven de zeventienhonderdvijftig euro is, kan Cliënt conform artikel 8 van deze voorwaarden, de incasso-opdracht laten voorzetten in hoger beroep door een van de samenwerkende advocaten van SecurIncasso.

8.1 In het geval, indien mogelijk, Cliënt ervoor kiest de incasso-opdracht te laten voortzetten door een van de samenwerkende advocaten van SecurIncasso, dan zal de desbetreffende advocaat de door hem/haar gehanteerde tarieven in rekening brengen via SecurIncasso aan Cliënt. SecurIncasso zal zorg dragen voor de overdracht van het dossier en/of vonnis.

8.2 Indien Cliënt ervoor kiest de incasso-opdracht niet door te zetten naar één van de samenwerkende advocaten en/of deurwaarders en/of afziet van elke andere vorm van vervolgstappen na incassoprocedure, is SecurIncasso gerechtigd het totaal van de bij Debiteur in rekening gebrachte kosten vermeerderd met haar commissietarieven (artikel 7.3 van deze voorwaarden) als honorarium bij Cliënt in rekening brengen.

8.3 In het geval blijkt uit de algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op de vordering in de incassoprocedure van Cliënt of Debiteur, het gerechtelijke geschil via Arbitrage dient voorgelegd te worden, kan SecurIncasso de incassoprocedure beëindigen en is gerechtigd het totaal van de bij Debiteur in rekening gebrachte kosten vermeerderd met haar commissietarieven (artikel 7.3 van deze voorwaarden) als honorarium bij Cliënt in rekening brengen.

9.1 Betaling dient vooraf en zonder enig aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting, laten incasseren door SecurIncasso of overmaking op het factuur aangegeven bankrekeningnummer binnen de gestelde betalingstermijn van veertiendagen na factuurdatum, bij gebreke waar Cliënt in verzuim is. SecurIncasso is dan gerechtigd om buitengerechtelijke kosten in rekening bij Cliënt te brengen van 15% over de volledige openstaande vordering met een minimum van vijfenzeventig euro (exclusief btw), vermeerderd met de wettelijke rente en met een bedrag van tien euro (exclusief btw) per verstuurde herinnering/aanmaning welke worden verzonden alvorens het incassotraject wordt gestart.

9.2 SecurIncasso behoudt zich het recht voor (ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt daartoe naar het oordeel van SecurIncasso aanleiding geeft) van Cliënt gehele of gedeeltelijke en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke hiervan is SecurIncasso gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.3 Voor alle gerechtelijke incasso-opdrachten geldt dat SecurIncasso daarmee pas zal aanvangen eerst nadat Cliënt jegens SecurIncasso volledig aan zijn betalings-verplichting(en) heeft voldaan.

9.4 SecurIncasso verplicht zich jegens Cliënt om de ontvangen hoofdsom, middels bankoverboeking van Debiteur, binnen dertig dagen en ontvangen hoofdsom van de Debiteur middels automatische incasso door SecurIncasso binnen zestig dagen af te dragen aan Cliënt, zulks onder aftrek van het aan SecurIncasso toekomende Honorarium en eventuele openstaande factu(u)r(en) van Cliënt bij SecurIncasso. Indien SecurIncasso een hoofdsom, na aftrek van haar honorarium, eerder dan voornoemde termijnen uitbetaald aan Cliënt, behoudt SecurIncasso zich het recht voor om andere uitkeringen via de voornoemde termijnen te laten verlopen.

9.5 Over de ontvangen gelden door SecurIncasso van Debiteur wordt geen rente vergoed aan Cliënt.

10.1 SecurIncasso is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op SecurIncasso een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Cliënt SecurIncasso van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

10.2 SecurIncasso is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SecurIncasso is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies, werkwijze, behaalde resultaten op aangebrachte incasso-zaken in het minnelijke en/of gerechtelijke traject of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SecurIncasso openbaar te maken of anderzijds aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt door een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van SecurIncasso, op Cliënt een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt voor zichzelf optreed in een tucht-, civiele-, of strafprocedure.

11.1 De aansprakelijkheid van SecurIncasso is beperkt tot de omvang van de jaarlijkse abonnementskosten van Cliënt behoudens voor zover deze aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van SecurIncasso.

11.2 Cliënt is gehouden SecurIncasso schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Cliënt alsmede gelieerde rechtspersoenen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van SecurIncasso ten behoeven van Cliënt, behoudens voor zover aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van SecurIncasso.

11.3 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen één maand nadat Cliënte de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij SecurIncasso schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

12.1 SecurIncasso behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden worden schriftelijke of elektronisch per e-mail ter kennis gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking en na deponering bij de Kamer van Koophandel in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien Cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd en gegrond bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt Cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien Client binnen één maand na dagtekening schriftelijk gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, vormt dat geen grond voor ontbinden van de overeenkomst, maar blijft bij Cliënt de laatst geaccepteerde Algemene Voorwaarden van kracht of toepassing.

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en SecurIncasso is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing terwijl geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar SecurIncasso gevestigd is.